Omsorgsplan for Højvangskolen

Alvorlig sygdom/trauma hos elev:

 • Klasselæreren beslutter sammen med det syge barns forældre, hvordan situationen behandles.
 • Forældrene bestemmer om og hvornårdet barnet kan besøges.
 • Kontakten mellem det syge barn og de øvrige børn bevares ( send tegninger, breve………)
 • Når en bedring er indtruffet, eller pået andet relevant tidspunkt, sender skolen et brev og en gave. 
 • Klasselæreren/kontaktvoksen er ansvarlig for kontakten.

 

Alvorlig sygdom hos elevs forældre.

Klasselæreren beslutter sammen medhjemmet, hvordan situationen behandles.

 

Skilsmisse, andre forhold, der medfører krise hos børn.  

Den, der får oplysningen eller henvendelsen, kontakter klasselæreren/kontaktvoksne, der derefter er nøglepersonen.
Klasselæreren henvender sig tilhjemmet for at finde ud af:

 • Hvornår opløses hjemmet.
 • Flytter eleven ?
 • Hvad er eleven informeret om?
 • Kan barnet tale om det ? Barnet bestemmer,hvornår klassen informeres.
 • Hvad skal vi sige til de andre elever.
 • Hvordan orienterer vi de øvrige forældre.

 Opfølgning:

Tilbyd samtaler med eleven.
Sørg for jævnlig kontakt med hjemmet vedr.elevens trivsel i den første tid.
Vær opmærksom på sorg – krisereaktioner hos eleven.

 

Ulykker i skole- eller DUS-regi.

Aktuelle telefonnumre skal altid medbringes på udflugter. Medbring mobiltelefon.

Forholdsregler på ulykkesstedet.

Hvis man er på tur med gruppen, og et barn kommer alvorligt til skade 
( evt. påkøres af en bil), er det vigtigt:

 • At samle klassen på behørigt afstand.
 • At ringe 112
 • At ringe hjem til skolen efter hjælp til deandre børn.
 • At tage med på hospitalet, indtil en forældrekommer.
 • At tage samlet hjem til skolen hurtigst muligt.

 
 Hjemme på skolen er det vigtigt:

 • At klassen bliver på skolen sammen med læreren/pædagogen og at der laves en fælleshistorie, så mytedannelser undgås.
 • At klasselæreren eller ledelsen kontakter klassens forældre, skr. eller mdt.
 • At børn og forældre får den samme information.

Herudover er det vigtigt, at KUN skolens ledelse udtaler sig til pressen, og at forældre også gøres opmærksom herpå.

Alle pressehenvendelser henvises til skolens ledelse.

Hvis det tilskadekomne barn dør, træder handleplanen for ”En elev dør” i kraft.

Hvis et barn dør:
 1. Få så mange informationer som muligt.
 2. HUSK – det gør ikke noget at du viser dine følelser.
 3. Prøv at skabe trygge rammer.
 4. Lad børnene reagere, tale, græde, spørge….. sammen.
 5. Hejs flaget på halv, lav en hilsen, tegning….. til familien, gå evt. en tur i skoven for at plukke en buket til elevens plads, tænd evt.også et lys på pladsen, læs en historie…..
 6. Tal med ledelsen ang. kontakt til familien, samt evt. andre institutioner.
 7. Send et brev med hjem til klassens forældre. Forslag vedlægges som bilag.
 8. Indkald evt. til forældre/elevmøde. Evt. med deltagelse af præsten.
 9. Gå ikke hjem før du har fået talt med nogen om dagens forløb. (Dette gælder også de kommende dage.(
 10. Tal med børnene om hvad en begravelse/bisættelse er. Få en skriftlig accept fra hjemmene, hvis eleven deltager ved begravelsen/bisættelsen. Sørg for at der er tilstrækkeligt med fra skolen/dussen til at følge dem.
 11. Tal med kontoret/klinikken om evt. støtte til søskende/familie, materialer, efterbehandling….. også selv om der måske er gået et stykke tid.

Dør barnet i ferien er proceduren stort set uændret! Klasselæreren/teamet/skolen sørger for det nødvendige.

 

Hvis en medarbejder dør:

 • Skolelederen underretter personalet hurtigst muligt.
 • Bestyrelsen informeres evt. ved formanden.
 • Alle klasserne går til hjemlokalet. Klasserne informeres af klasselæreren eller en  anden lærer fra teamet.
 • Hvis det er en klasselærer der er død:
  • Holdes klassen samlet, sammen med to lærere(pædagoger) fra teamet resten af dagen.
  • Overvej om børnene kan sendes hjem fra skole til et tomt hus.
  • Lav et brev børnene får med hjem.
  • I de øvrige klasser vurderer klasselæreren, hvornår skemaet skal træde i kraft igen. 

Hvis det er en tidligere lærer som børnene kender godt følges ovenstående procedure, eller de dele deraf, der skønnes nødvendige.

 • Alle mødes til mindehøjtidelighed, og der holdes 1 minuts stilhed evt. med afdødes klasse.
 • I klasserne taler man åbent om tabet, det kommende savn, man kan evt. tænde  et lys på katederet.
 • De pårørende skal bl.a. spørges om elev/lærerdeltagelse ved begravelsen. Hvis det accepteres skal forældrene have skriftlig besked samt give tilsagn om       barnets deltagelse.
 • De relevante lærere samt pædagoger får fri til at deltage ved begravelsen.
 • Hvis en medarbejder dør i ferien, gives kollegaerne så vidt muligt besked.

 

Hvis en medarbejder mister en af sine nærmeste:

Når en kollega mister sin samlever/ægtefælle eller barn, sender skolen en blomst og et brev. Skoleleder eller DUS-leder kontakter den efterladte. Ledelsen bør være opmærksom på kollegaens trivsel de følgende måneder og være behjælpelig med fornøden frihed.

  

Bilag: Udkast til brev til forældre.

Det skal understreges, at følgendebreve blot er udkast.

 

Bilagnr. 1: Når en elev mister en af sine nærmeste.

 

                                                                        Højvangskolen, d.--------

 

Vi har i dag fået den sørgeligemeddelelse, at                 er død.

Dette er noget, vi alle, og isærklassens elever, er stærkt berørt af.

I de nærmeste dage vil vi derfor bruge meget tid til at snakke om det, der er sket.

Det betyder meget for børnene, at Iogså derhjemme taler åbent om det, der er hændt.

Hvis der er brug for det, er Ivelkomne til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

 

____________________________                ______________________________

Klasselærer (tlf.nr.)                                                  Skoleinspektør

 

 

Bilagnr. 2: Når en elev dør.

 

                                                                   Højvangskolen, d.------------

 

Vi har i dag fået den sørgeligemeddelelse, at                  er død.

Dette er noget, vi alle, og isærklassens elever, er stærkt berørt af.

I de nærmeste dage vil vi derforbruge meget tid til at snakke om det, der er sket.

I morgen holder vi en mindehøjtidelighedpå skolen.

Det betyder meget for børnene, at Iogså derhjemme taler åbent om det, som er hændt.

Hvis der er brug for det, er Ivelkomne til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

 

____________________________                ________________________________

Klasselærer ( tlf. )                                                 Skoleinspektør

 

 

Følgende materialer er nyttige oggode at hente yderligere hjælp i:

Als, Birthe: ”Kun et knust hjerte erhelt”. Gyldendal, 1989.

Aronsson, Ulla: ”At sige farvel”.Hernov, 1992.

Cullberg, Johan: ”Krise ogudvikling”. Hans Reitzels Forlag, 1993.

Dyregrov, Atle: ”At tage afsked.Ritualer, der hjælper barnet gennem sorgen”. HRF, 1996.

Dyregrov, Atle og Raundalen Magne:”Sorg og omsorg i skolen”. 1994.

Dyregrov, Atle: ”Sorg hos børn”.Dansk Psyk. Forlag.1992.

Dyregrov, Atle: ”Børn ogtraumer”. HRF. 1997.

Edvardson, Gudrun: ”Børn i sorg-børni krise”. HRF. 1998

Hillgaard, Lis: ”Sorg og krise”.Munksgaard Forlag. 1999.

Holm, Karsten: ”Julie er død”.1987.

Jacobsen, Anne: ”Børn og sorg”.HRF. 1994.

Kamradt, Jette: ”Hvis nu mor taber håret-om børn og død”. Dansk Psyk. Forlag. 1998.

Kræftens Bekæmpelse: ”Når hjertetgør ondt”. 2000. (uv.mat. til bh.kl., 1. og 2. kl.)

Kræftens Bekæmpelse:”OmSorg- nårnogen, man elsker, dør”. 1996. (uv.mat. til 6.7.8.kl.)

 

nyttige telefonnumre:

Kræftens Bekæmpelse
9810 9211

Aalborg Sygehus
9834 1307

Distriktskontor Svenstrup
9931 3950

Skolespykologen/PPR
9931 6140

Lægevagten
7015 0300