Medicingivning på Højvangskolen

Ifølge sundhedsstyrelsen er skolens personale ikke uddannet til at identificere / behandle syge børn. Derfor bør medicingivning i skole / DUStiden begrænses mest muligt.

Når barnet efter akut smitsom sygdom igen kommer i skole, bør eventuel fortsat medicin gives udenfor skole/DUS tiden.

Forældrene har ansvaret for at skolen underrettes, hvis deres barn har en kronisk sygdom, som kan give anledning til daglig medicinering, eller akut hjælp. Endvidere påhviler det forældrene at informere skolen, såfremt der indtræder ændringer i barnets helbredsmæssige situation.

I det tilfælde barnet har en kronisk sygdom som kræver medicinering i skole/DUStiden, skal skolen have en grundig information fra forældrene, samt en skriftlig vejledning fra egen læge. Skolens ledelse har, i samarbejde med forældre og barnet ansvaret for at finde den rette balance, så der tages mest muligt hensyn til barnets situation.

Det er klasselæreren/kontaktvoksne, der i praksis sørger for, at oplysninger omkring specielle forhold / kronisk sygdom / medicinering videregives til det øvrige personale i teamet.

Medicin til ugens forbrug bør, af forældrene, være inddelt i dagsdosis i en doseringsæske. Alternativt kan der udarbejdes et skema hvor medarbejderen kan krydse af når medicinen gives. 


Det forventes at forældrene indkøber et såkaldt pilleur, og en doseringsæske til barnet, således at barnet så tidligt som muligt kan tage et medansvar for medicineringen.

Når dit barn har brug for medicin:
På Højvangskolen vil vi gerne være behjælpelige med at give medicin til elever med kroniske diagnoser. Det er dog vigtigt at I forældre er opmærksomme på nedenstående forhold:

  • Som forældre, er det jer der har ansvaret for, at jeres barn bliver korrekt medicineret.
  • I skal informere om medicineringen til skolens ledelse, hvor oplysningerne vil blive påført skolens medicinregister.
  • I skal være opmærksomme på, at den enkelte lærer/pædagog ikke kan stilles til ansvar, hvis der sker fejl ift. medicineringen.
  • Sker der ændringer i barnets medicinering, skal I give skolens ledelse, samt klasselæreren besked herom hurtigst muligt.
  • Medicinen opbevares af skolen personale, udenfor børns rækkevidde.

 

Udlevering af smertestillende medicin ved akut behov
Eventuel udlevering af smertestillende medicin (Panodil og lign.) foregår på skolens kontor. Såfremt forbruget hos et enkelt barn skønnes bekymrende kontaktes hjemmet. Den udleverede medicin registreres og indtages på kontoret under tilsyn af en voksen.